Legal

Legal

Regionale beperkingen

Voor zover niets anders wordt vermeld, zijn de producten en informatie op deze website bedoeld voor zakelijke klanten met zetel in Nederland. De verkoop geschiedt uitsluitend via gespecialiseerde verzekeringsbemiddelaars.

Uw tevredenheid over onze dienstverlening is belangrijk voor ons!

Wij horen graag als u tevreden bent over onze dienstverlening, maar uiteraard ook als u dat niet bent. Neem hiervoor contact op met uw relatiemanager of uw gebruikelijke contactpersoon bij elipsLife. Wij nemen uw suggesties, commentaar en klachten erg serieus.

Komen we er samen niet uit? Mail dan uw klacht (u vermeldt het referentienummer in uw e-mail) naar <fcna fglyr="pbybe: #00o6r8;">xynpugra@ryvcfyvsr.pbz</fcna>. Of stuur uw klacht per post (u vermeldt het referentienummer in uw brief) naar:

Elips Life AG
t.a.v. de directie
Postbus 282
2130 AG Hoofddorp

U ontvangt binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht.

Onze ambitie is om uw zorgen weg te nemen. Bent u toch niet tevreden over onze reactie, dan kunt u uw klacht melden bij het Kifid. Op de website van het Kifid vindt u ook tips voor het schrijven van een klachtbrief.

Wat is het Kifid?

Kifid is de afkorting van het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening. Het klachteninstituut onderzoekt of de klacht klopt en wat er moet gebeuren. Het Kifid behandelt uw klacht onafhankelijk en onpartijdig. Alles over het Kifid leest u op www.Kifid.nl.

Wanneer meldt u een klacht bij het Kifid?

U kunt naar het Kifid toe als blijkt dat wij uw klacht niet kunnen oplossen. Dit doet u binnen 3 maanden nadat u op de hoogte bent gesteld van ons standpunt. Een klacht indienen kost niets. Het is belangrijk om eerst te kijken of zij uw klacht kunnen behandelen. Dit doet u via de sneltest. Deze sneltest vindt u op www.Kifid.nl.

Wat doet het Kifid voor u?

Als het Kifid uw klacht kan behandelen, dan bemiddelen ze tussen u en de financiële dienstverlener. Lukt dit bemiddelen niet, dan doet de Geschillencommissie uitspraak. Houd er rekening mee dat dit enige tijd kan duren.

Op de website van het Kifid vindt u veel informatie. Onder andere over de interne klachtenprocedure van een financiële dienstverlener.

Hoe kunt u het Kifid bereiken?

Kifid

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

e-mailadres: consumenten@kifid.nl

Een volledig overzicht van de contactgegevens vindt u hier: Contact - Kifid

Verklaring over betrokkenheid

Verklaring over betrokkenheid en aandeelhoudersparticipatie per 1 juli 2023

Toepassingsgebied

Elips Life Ltd. heeft haar hoofdkantoor in Ruggell en is geregistreerd in Liechtenstein. Het bedrijf voldoet aan het Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR - Wet inzake rechtspersonen en vennootschappen (hierna ‘PGR’ genoemd) van Liechtenstein.

Toepasselijk recht

In Liechtenstein werd de tweede Richtlijn betreffende aandeelhoudersrechten (ARUG II, Richtlijn (EU) 2017/828) via de PGR in nationale wetgeving omgezet. Elips Life Ltd. (hierna ‘Elips Life’ genoemd) is een bedrijf dat levensverzekeringsactiviteiten in Liechtenstein uitvoert en daarom geldt als een institutionele belegger volgens art. 367a PGR. Volgens art. 367h PGR is Elips Life verplicht om zijn participatiebeleid over participaties in beursgenoteerde bedrijven op haar website te publiceren of in het openbaar uit te leggen waarom het heeft besloten om dit niet te doen (naleving of uitleg). Bij participaties in beursgenoteerde bedrijven moet onderscheid worden gemaakt tussen a) het beheer van aandelen in de bedrijfseigen portefeuille en b) aandelen die Elips Life aanhoudt voor rekening en risico van de polishouder(s) in het kader van zog. unit-linked levensverzekerings- of pensioenverzekeringsoplossingen.

Informatie volgens art. 367h PGR – Participatiebeleid

Elips Life belegt niet direct in effecten en biedt geen gereguleerde beleggingsactiviteiten en houdt zich daarmee niet bezig. Ook had Elips Life op 31 december 2023 niet belegd in aandelen.

Elips Life houdt geen aandelen aan in haar eigen portefeuille, direct noch indirect, en is niet van plan om in de nabije toekomst in deze vermogensklasse te beleggen.

Om de bovengenoemde redenen heeft Elips Life geen participatiebeleid in de zin van art. 367h, lid 1 PGR vastgesteld of geïmplementeerd. Informatie daarover in de zin van art. 367h, lid 2 PGR is daarom weggelaten.

Informatie volgens art. 367i PGR over beleggingsstrategie en overeenkomsten met vermogensbeheerders

Elips Life vertrouwt op Swiss Life Asset Managers France, dat een portefeuillebeheermaatschappij is onder toezicht van de Franse financiële markttoezichthouder (Autorité des Marchés Financiers) en onder andere bevoegd is om vermogens namens derden te beheren. Als onderdeel van de hoofdverantwoordelijkheden stellen Swiss Life vermogensbeheerders de beleggingsstrategie en langetermijnbeleggingen van de Swiss Life Group vast; beheren en houden toezicht op beleggingsportefeuille en gerelateerde processen, bieden beleggings- en operationele diensten aan de Group, bedrijfsdivisies en juridische entiteiten alsmede ondersteuning en advies over strategische projecten, transacties en portefeuillebeheer.  Het strategisch mandaat dat aan Swiss Life vermogensbeheerders is gegeven, bestaat uit het beheer van de beleggingsportefeuille dat is gegenereerd door de activiteiten van Elips Life en, waar van toepassing, adviseren van Elips Life.

Het doel van Swiss Life vermogensbeheerders is het maximaliseren van voor risico gecorrigeerde prestaties in overeenstemming met de vastgestelde doelen op groeps- en entiteitsniveau. Swiss Life vermogensbeheerders overwegen ook andere doelen en beperkingen die specifiek voor bepaalde entiteiten gelden wat betreft de beleggingen om de optimale vermogensallocatie te bepalen volgens de vastgestelde beleggingsstrategie van de Group.

Er zijn geen aanmoedigingspremies voor de vermogensbeheerder. Swiss Life vermogensbeheerders bieden ondersteuning en advies over wijzigingen van de strategische vermogensallocatie (Strategic Asset Allocation of SAA) van de entiteit. Het advies wordt gegeven in overeenstemming met de kenmerken van de onderliggende (her)verzekeringsverplichtingen van de entiteit voor het bereiken van vastgestelde financiële en risicodoelstellingen, die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op marktvooruitzichten op de lange termijn.

Het beleidskader van Swiss Life vermogensbeheerders bepaalt het besluitvormingsproces voor beleggingen.

De regeling met de Swiss Life vermogensbeheerder is doorlopend.

Privacy Policy

Privacyverklaring

Versie maart 2024

U leest in deze verklaring hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij zijn verzekeringsmaatschappij Elips Life AG. Wij geven u graag informatie over hoe wij (bijzondere) persoonsgegevens gebruiken. Wij gebruiken deze gegevens om:

 • een verzekering af te sluiten;
 • een verzekerings- en/of uitvoeringsovereenkomst uit te voeren;
 • een schade te behandelen als wij een claim krijgen.

Het gaat om (bijzondere) persoonsgegevens van:

 • natuurlijke personen;
 • werkgevers;
 • deelnemers van een pensioenfonds dat is herverzekerd bij Elips Life AG;
 • verzekerden;
 • mensen die recht hebben op een uitkering.

U vindt de laatste versie van deze privacyverklaring op www.elipslife.com/nl/nld.

A)           Voor welke doelen verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken (bijzondere) persoonsgegevens alleen als (her)verzekeringsmaatschappij. Dat doen we voor de volgende doelen:

We gebruiken (bijzondere) persoonsgegevens:

 • om een offerte te maken;
 • om een verzekeringsovereenkomst af te sluiten en uit te voeren;
 • om premies te ontvangen;
 • om schades te behandelen;
 • om uitkeringen te geven aan verzekerden, begunstigden of nabestaanden;
 • om risico’s te kunnen herverdelen met een herverzekering of co-assurantie;
 • voor preventie van, opsporing van of vervolging bij verzekeringsfraude. En alle juridische acties die daarmee samenhangen;
 • om ons aan de wet te houden;
 • om ons aan regels van autoriteiten of toezichthouders te houden.

We verwerken bijzondere persoonsgegevens daarnaast ook:

 • om iemand te kunnen verzekeren als we daarvoor gezondheidsgegevens nodig hebben.

Wat bedoelen we met ‘verwerken van persoonsgegevens’?

Voor de doelen die u hiervoor leest, betekent ‘verwerken van persoonsgegevens’ dat wij persoonsgegevens:

 • verzamelen
 • vastleggen
 • ordenen
 • structureren
 • opslaan
 • bijwerken of veranderen
 • opvragen
 • raadplegen
 • gebruiken
 • doorsturen
 • verspreiden
 • op een andere manier ter beschikking stellen
 • aligneren of combineren
 • afschermen
 • wissen of vernietigen

Hoe verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken gegevens handmatig of met IT-oplossingen. Dat doen we alleen voor 1 of meer van de doelen die u hiervoor leest. We nemen altijd de beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om toegang, verlies of vernietiging zonder dat het mag te voorkomen. En om in het algemeen de verwerking van gegevens zonder dat het mag tegen te gaan. Wij houden ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. U vindt deze gedragscode op onze website www.elipslife.com/nl/nld/downloads en op de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren gegevens zolang het verzekeringscontract duurt. En zolang de wet dit vraagt.

Wie kan persoonsgegevens verzamelen?

 • Elips Life AG. Wij kunnen de gegevens direct aan de betrokkene vragen.
 • De verzekeringnemer of de werkgever van de betrokkene. Deze is ook verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. Dat noemen we verwerkingsverantwoordelijke.
 • Andere partijen in de verzekeringsketen. Zoals verzekeringsmakelaars, bemiddelaars, adviseurs en gevolmachtigd agenten. Deze partijen werken samen met Elips Life AG.
 • We kunnen daarnaast gegevens verzamelen via familieleden van de verzekerde, de begunstigden of de medisch adviseurs. Dat kan bij een claim, een uitkering of tijdens de acceptatieprocedure.

Welk soort gegevens kunnen we verzamelen?

 • Persoonsgegevens. Dit is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • bijzondere persoonsgegevens. Voorbeeld van bijzondere persoonsgegevens zijn:
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken;
 • genetische gegevens;
 • biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon;
 • gegevens over gezondheid;
 • gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

B)            Bent u verplicht persoonsgegevens te geven?

U bent verplicht persoonsgegevens te geven die wij nodig hebben om de verzekeringsovereenkomst uit te kunnen voeren. Wij hebben deze gegevens nodig om de verzekeringsovereenkomst te kunnen sluiten, uitvoeren of om uitkeringen te doen.

 

C)            Wat gebeurt er als u persoonsgegevens niet wilt geven?

Dan kunnen wij de verzekeringsovereenkomst niet sluiten, uitvoeren of uitkeringen doen. Dit geldt als wij deze persoonsgegevens nodig hebben om de verzekeringsovereenkomst te kunnen uitvoeren.

 

D)           Wie kunnen uw persoonsgegevens zien of krijgen?

De volgende partijen kunnen uw persoonsgegevens verwerken als externe gegevensverwerker. Of als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken als dat mag van de wet. Dat mogen zij doen voor de doelen die u hiervoor leest.

 

    Andere partijen die deel uitmaken van de ‘verzekeringsketen’. Zoals: verzekeraars, co-assuradeuren, herverzekeraars, adviseurs, bemiddelaars, makelaars en gevolmachtigd agenten.

    Professionals, consultants of leveranciers van diensten of services die van nut kunnen zijn voor onze bedrijfsvoering. Zoals: IT-serviceproviders, experts, consultants, juridisch adviseurs, auditors of medisch adviseurs.

    Partijen die diensten verlenen bij het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en het doen van uitkeringen. Zoals: opslag, beheer, documentarchivering en vernietiging, callcenters, helpdesks, schadebehandeling en schadelastbeheersing of backoffice management.

    Verenigingen of organisaties binnen de verzekeringssector. Zoals: het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigd Agenten.

    Een andere onderneming die bij de  Swiss Life Group hoort.

    Andere partijen aan wie wij wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te geven. Zoals: Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, De Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank, Belastingdienst, rechterlijke macht en Politie.

 

Persoonsgegevens kunnen naar het buitenland gaan

Maar alleen naar landen:

 • binnen de Europese Unie (EU);
 • binnen de Europese Economische Ruimte (EER);
 • die de gegevens genoeg beschermen volgens de Europese Commissie.

E)            Wat zijn uw rechten?

U mag op elk moment:

 1. een bevestiging vragen of wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt.
 2. de inhoud en de oorsprong van verwerkte persoonsgegevens opvragen;
 3. de doelen en manieren van verwerking opvragen;
 4. bij geautomatiseerde besluitvorming mag u ook nuttige informatie over de onderliggende logica opvragen;
 5. het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor u opvragen;
 6. de contactgegevens opvragen van de verwerkingsverantwoordelijke en de gegevensverwerkers;
 7. de contactgegevens opvragen van partijen die de gegevens kunnen zien of krijgen;
 8. ons vragen om uw persoonsgegevens bij te werken, aan te passenof te integreren;
 9. ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, anoniem te maken of te blokkeren als deze in strijd met de wet zijn verwerkt. Dit geldt ook voor gegevens die we niet hoeven te bewaren voor de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt. U mag zich ook verzetten tegen de verwerking van de gegevens;
 10. ons vragen om te bevestigen dat diegenen met wie we de gegevens hebben gedeeld, deze rechten ook kennen. Behalve als dat onmogelijk is of als dat kennelijk onevenredig is in relatie tot het uitoefenen van dit recht.

 

Dit vraagt u ons per post, aangetekende post of e-mail:

Adres: Elips Life AG, Postbus 282, 2130 AG Hoofddorp

E-mail: <fcna>pbzcyvnapr@ryvcfyvsr.pbz</fcna>

Over punt 1 tot en met 7 mag u ons ook bellen: (020) 755 98 00.

 

F)            Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke is Elips Life AG, ons bijkantoor is in Hoofddorp. U kunt een kopie van de volledige lijst van verwerkers bij ons opvragen. Dat kan per post, e-mail of door ons te bellen:

Adres: Elips Life AG, Postbus 282, 2130 AG Hoofddorp

E-mail: <fcna>pbzcyvnapr@ryvcfyvsr.pbz</fcna>

Telefoon: (020) 755 98 00

 

G)           Wat doet u als een klacht heeft?

Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u uw klacht sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl hoe u dat doet. Of bel met de Autoriteit Persoonsgegevens via telefoonnummer: 0900 - 200 12 01.

Cookie Policy

Imprint

Imprint

Elips Life AG
Industriestrasse 56
9491 Ruggell

T: + 423 239 95 55
contact@elipslife.com


Statutaire vestigingsplaats:

Elips Life AG, Ruggell: Kamer van Koophandel nummer: FL-0002.304.360-5
Elips Life AG, Ruggell, Bijkantoor Nederland in Hoofddorp: Kamer van Koophandel nummer: 51782987 

Whistleblowing

Whistleblowing