Legal

Legal

Regionale beperkingen

Voor zover niets anders wordt vermeld, zijn de producten en informatie op deze website bedoeld voor zakelijke klanten met zetel in Nederland. De verkoop geschiedt uitsluitend via gespecialiseerde verzekeringsbemiddelaars.

Uw tevredenheid over onze dienstverlening is belangrijk voor ons!

Wij nemen daarom uw suggesties, commentaar en klachten erg serieus. De snelste manier om uw zorgen over onze dienstverlening aan ons door te geven is door dit aan uw relatiemanager of gebruikelijke contactpersoon door te geven. Klachten over de administratieve verwerking van uw verzekering kunt u mailen naar pbagnpg.ay@ryvcfyvsr.pbz. U kunt ook een brief schrijven naar:

Elips Life AG
Compliance
Postbus 282
2130 AG Hoofddorp

Onze ambitie is om uw zorgen weg te nemen. Als u echter desalniettemin niet tevreden bent over onze reactie, kunt u ook een klacht indienen bij het klachteninstituut Kifid.

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Kifid, het financiƫle klachteninstituut

Kifid is de afkorting van het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening. Bij Kifid kunnen consumenten terecht als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening. Kifid behandelt de klacht op een onafhankelijke en onpartijdige wijze.

Het instituut Kifid staat voor:

 • klantvriendelijkheid
 • professionaliteit
 • transparantie
 • uniformiteit
 • eenduidigheid en
 • kennisdelen

Het instituut is gericht op het beslechten van geschillen tussen een consument en een financiële dienstverlener waarop Nederlands recht van toepassing is. Dat gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman of door een bindend advies van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep. De Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep werken objectief en onafhankelijk. Zij worden ondersteund door secretarissen. Het bestuur van Kifid en de aangesloten dienstverleners hebben geen invloed op de adviezen en beslissingen van Kifid.

Daarnaast richt Kifid zich ook op het voorkomen van klachten. Klachten worden geanalyseerd om patronen en trends te ontdekken. Door bijvoorbeeld het geven van lezingen en workshops, wordt aan financiële dienstverleners geleerd hoe zij klachten kunnen voorkomen en de werkwijze kunnen verbeteren. Hierin wordt samengewerkt met het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten.

Kifid werkt onder vergunning en toezicht van de Minister van Financiën. Ga voor meer informatie naar kifid.nl.

Wat doet Kifid voor consumenten?

Bij Kifid kunnen consumenten terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. Zij moeten wel eerst samen met hun financiële dienstverlener naar een oplossing zoeken.

Consumenten vinden op kifid.nl informatie over de interne klachtenprocedure van de financiële dienstverlener. Ook is een leidraad opgenomen voor het schrijven van een klachtbrief.

Naar Kifid en dan?

Consumenten kunnen naar Kifid stappen zodra uit een brief van hun financiële dienstverlener blijkt dat deze de klacht niet kan oplossen. Zij kunnen hun klacht dan het best indienen via mijn.kifid.nl. Kifid onderzoekt of de klacht klopt en wat er moet gebeuren.

Sneltest

Met behulp van de sneltest op Kifid.nl kunnen consumenten zelf bekijken of hun klacht behandelbaar is. Op deze website staat veel informatie over de klachtenprocedure bij Kifid.

Verklaring over betrokkenheid

Verklaring over betrokkenheid en aandeelhoudersparticipatie per 31 mei 2022

Omvang

Elips Life Ltd., met hoofdkantoor in Vaduz, is erkend in Liechtenstein en voldoet aan de Persons and Companies Act (hierna: "PGR") van Liechtenstein.

Toepasselijk recht

In Liechtenstein is de tweede Aandeelhoudersrichtlijn van de Europese Unie (ARUG II, richtlijn (EU) 2017/828) via de PRG omgezet in de nationale wetgeving. Elips Life Ltd. (hierna: "Elips Life") is een bedrijf dat levensverzekeringen in Liechtenstein aanbiedt en is conform art. 367a PGR een institutionele belegger. In overeenstemming met art. 367h PGR, is Elips Life verplicht om zijn participatiebeleid met betrekking tot participaties in beursgenoteerde bedrijven te publiceren op zijn website of om publiekelijk uit te leggen waarom het bedrijf besloten heeft om dat niet te doen (voldoen of uitleggen). In geval van participatie in beursgenoteerde bedrijven moet er verschil worden gemaakt tussen a) het beheer van aandelen in de eigen portefeuille van het bedrijf en b) de aandelen die Elips Life aanhoudt voor rekening en risico van de polishouder(s) binnen unit-linked-levensverzekeringen of unit-linked-pensioensverzekeringen.

 

 1. Informatie in overeenstemming met art. 367h PGR – participatiebeleid

  Elips Life belegt niet rechtstreeks in effecten en biedt geen gereguleerde beleggingsactiviteiten aan en neemt hier ook niet aan deel. Elips Life heeft geen aandelenbeleggingen per 31 december 2021.

  Elips Life houdt direct noch indirect aandelen in eigen portefeuille aan en is niet van plan om in de nabije toekomst te beleggen in deze activaklasse.

  Om bovengenoemde redenen wordt een participatiebeleid zoals bedoeld in art. 367h para 1 PGR niet overgenomen en niet uitgeoefend door Elips Life. Informatie met betrekking tot art. 367h para 2 PGR is daarom weggelaten.

 2. Informatie in overeenstemming met art. 367i PGR Beleggingsstrategie en afspraken met vermogensbeheerders

Elips Life vertrouwt op collectief vermogensbeheer ("collectief VB"), een collectieve functie van de Swiss Re Group (de "groep”) die de business units ("BU's") Reinsurance, Corporate Solutions en iptiQ (samen "Swiss Re") ondersteunt. Als onderdeel van de primaire verantwoordelijkheden stelt het collectief VB de beleggingsstrategie en langetermijnvisies van de groep vast. Daarnaast beheert en houdt het collectief VB toezicht op de beleggingsactiva en gerelateerde processen en biedt het beleggings- en operationele diensten aan de groep, de BU's en rechtspersonen aan, alsmede ondersteuning en advies met betrekking tot strategische projecten, transacties en portefeuillebeheer.  Het strategisch mandaat dat aan het collectief VB is gegeven bestaat uit het beheer van de via de activiteiten van de BU's gegenereerde beleggingsactiva en waar nodig advisering over de activiteiten van de BU's.

Op jaarbasis beoordeelt het collectief VB de strategische activatoewijzingen ("SAT") van Elips Life en stelt het herziening van de SAT voor, die daarna worden goedgekeurd door de raad van commissarissen ("RvC") van Elips Life. De implementatie van de SAT vindt in nauw overleg plaats met Elips Life Ltd. Prestatie-evaluatie en -voortgang met betrekking tot SAT-implementatie wordt elk kwartaal gepresenteerd aan de RvC en twee keer per jaar besproken met de Raad van Bestuur van Elips Life.

Het doel van het collectief VB is om de risico-aangepaste prestaties in overeenstemming met doelen die op groep- en BU-niveaus zijn vastgesteld te maximaliseren. Het collectief VB bekijkt ook andere doelstellingen en restricties die specifiek zijn voor elke BU met betrekking tot beleggingen om de optimale activatoewijzing onder de gedefinieerde investeringsstrategie van de groep te definiëren.

Derhalve vindt er geen stimulering door de vermogensbeheerder plaats. Het collectief VB biedt ondersteuning en advies met betrekking tot wijzigingen van de SAT van de BU. Deze begeleiding wordt gegeven in overeenstemming met de kenmerken van de onderliggende (her)verzekeringsaansprakelijkheid van de BU om de gedefinieerde financiële en risicodoelen te behalen die voornamelijk gebaseerd zijn op een langetermijnvisie van de markt.

Het collectief VB krijgt een mandaat van de uitvoerende commissie van de groep zoals beschreven in de bedrijfsstatuten van de groep en waar van toepassing afzonderlijk door de lokale rechtspersonen op basis van de beleggingsbeheerovereenkomsten ("BBO") en de betreffende goedgekeurde SAT. De operationele doelstellingen zijn gedefinieerd in de beleggingsplannen van de groep en de BU, die respectievelijk onderdeel zijn van het plan van de groep en de plannen van de BU.

Het beheerskader van het collectief VB vormt de leidraad voor het beleggingsbeslissingsproces. De beleggingsprocessen van het collectief VB worden beheerd en aangestuurd door vier kerncommissies van het collectief VB. Er zijn twee aanvullende bestuursorganen van het collectief VB aangesteld die het beheerskader aanvullen om operationele activiteiten aan te sturen.

De regeling met een collectief VB geldt voor alle BU's en rechtspersonen van de groep.

 

Privacy Policy

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe elipsLife uw persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ook worden uw rechten op gegevensbescherming uitgelegd.

Updates van dit beleid worden gepubliceerd op onze website of zijn op aanvraag beschikbaar.

Tenzij anders vermeld, betekenen “elipsLife”, “wij” en “ons” in dit beleid de in Liechtenstein geregistreerde bedrijven.

 • Elips Life AG
 • Elips Versicherungen AG

In het kader van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming is elk van de bovenstaande bedrijven een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens en maakt het onderdeel uit van de Swiss Re Group (Swiss Re Ltd, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Zwitserland en haar dochterondernemingen)

Dit beleid is niet van toepassing op de manier waarop andere organisaties dan elipsLife, zoals uw tussenpersoon, uw persoonlijke gegevens gebruiken. We raden u aan het privacybeleid op hun website te lezen of hen te vragen hoe ze uw gegevens gebruiken. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop dergelijke organisaties buiten de Swiss Re Group uw persoonlijke gegevens gebruiken.

Deze website biedt informatie en ondersteuning aan onze verkooppartners en handelspartners.

Welke gegevens verzamelen wij wanneer u onze website gebruikt?

Wij kunnen verzamelen:

 • Uw contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Informatie die u ons zou kunnen verstrekken wanneer u contact met ons opneemt
 • Als u cookies accepteert, raadpleeg Cookie Policy

Cookies, webtracking en vergelijkbare technologieën

 • Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen we automatisch gegevens zoals uw IP-adres (het unieke adres dat uw apparaat onderscheidt van alle andere apparaten op internet), welk type apparaat u gebruikt (bijvoorbeeld een tablet, telefoon of pc) en cookies van uw apparaat.
 • Onze website bevat webtechnologie die informatie verzamelt over uw bewegingen op onze website en de gegevens die u invoert. We gebruiken deze informatie om het ontwerp van onze website en de service die we u bieden te verbeteren door het klanttraject te verbeteren.
 • Cookies worden gebruikt om anonieme statistieken over websitegebruik samen te stellen, om fraude te voorkomen en om de effectiviteit van onze services te meten.
 • Voor meer informatie over cookies en webtracking, raadpleeg Cookie Policy

Voor welk doel we uw gegevens gebruiken

Wij en onze geselecteerde derde partijen verzamelen en gebruiken uw gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en voor de volgende legitieme zakelijke doeleinden:

 • met u communiceren over producten die u bezit of diensten die u gebruikt
 • fraude en andere misdrijven te detecteren of voorkomen
 • uw identiteit te verifiëren wanneer u contact met ons opneemt of onze services gebruikt
 • naar uw mening over onze services te vragen
 • statistische analyses uitvoeren, producten en diensten die wij aanbieden te ontwikkelen en verbeteren
 • onze IT-systemen, kantoren en installaties bedienen, testen en beveiligen
 • bijhouden van onze accounts en registers
 • klachten onderzoeken en oplossen en reageren op informatie aanvragen

Wij houden de hoeveelheid verzamelde informatie en de omvang van de verwerking tot een minimum beperkt om aan deze legitieme zakelijke doeleinden te voldoen.

Met wie delen we uw gegevens?

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen wanneer dit nodig is met:

 • andere bedrijven in de Swiss Re Group of bij ons aangesloten bedrijven;
 • gelieerde bedrijven, waaronder herverzekeringsmaatschappijen en onze andere leveranciers en dienstverleners (voor de service die zij aan ons verlenen)

Uw rechten betreffende gegevensbescherming

Volgens de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming hebt u het recht om:

 • ons om een kopie van uw gegevens te vragen middels een Toegangsverzoek Betrokkenen
 • onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die wij over u bewaren te laten corrigeren en om toegang tot deze gegevens te beperken tot het moment dat wij zulks doen – dit voorkomt dat die worden gewijzigd of verder worden verwerkt
 • persoonlijke gegevens over u te laten wissen wanneer wij deze niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze werden bewaard of wanneer dit wettelijk verplicht is
 • ons te vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken als u deze nodig hebt voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims
 • uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden in te trekken
 • te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, zelfs als deze verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een openbaar belang of een rechtmatig belang van ons
 • uw persoonlijke gegevens voor uw eigen doeleinden bij verschillende providers te verzamelen en hergebruiken
 • uw toestemming voor de verwerking waarmee u eerder hebt ingestemd op elk gewenst moment, om welke reden dan ook, in te trekken, tenzij de wet- of regelgeving ons toestaat deze verwerking voort te zetten

Neem contact met ons op als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of over uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Als u een probleem bij ons hebt gemeld en het probleem niet naar uw tevredenheid is opgelost, hebt u het recht uw klacht te melden bij uw lokale Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Een lijst met GBA’s in Europa kunt u vinden op de website van het Europees Comité voor gegevensbescherming

Gegevensoverdracht

Wij dragen uw gegevens wellicht buiten de EU over. Wanneer gegevens buiten de EU worden overgedragen, zijn er technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten maatregelen voor informatiebeveiliging, standaard contractuele bepalingen die zijn overgenomen of goedgekeurd door de EU of andere oplossingen die voldoen aan de vereisten van de Europese wetgeving voor gegevensbescherming om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens op de juiste wijze worden beschermd.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens alleen zolang nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen zoals opgesteld door verschillende toezichthouders.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

We maken geen profiel en nemen geen geautomatiseerde beslissing voor de gebruikers van onze website.

Meer informatie

Neem contact met ons op om uw rechten op gegevensbescherming uit te oefenen of om meer te weten te komen over hoe wij uw gegevens gebruiken:

Contactpersonen

Elips Life AG
Elips Versicherungen AG

E-mail: <fcna>pbzcyvnapr@ryvcfyvsr.pbz</fcna>

Cookie Policy

Imprint

Imprint

Elips Life AG
Gewerbeweg 15
9490 Vaduz

T: + 423 239 95 55
contact@elipslife.com


Statutaire vestigingsplaats:

Elips Life AG, Vaduz: Kamer van Koophandel nummer: FL-0002.304.360-5
Elips Life AG, Vaduz, Vestiging Nederland in Hoofddorp: Kamer van Koophandel nummer: 51782987