Legal

Legal

Regionale beperkingen

Voor zover niets anders wordt vermeld, zijn de producten en informatie op deze website bedoeld voor zakelijke klanten met zetel in Nederland. De verkoop geschiedt uitsluitend via gespecialiseerde verzekeringsbemiddelaars.

Uw tevredenheid over onze dienstverlening is belangrijk voor ons!

Wij nemen daarom uw suggesties, commentaar en klachten erg serieus. De snelste manier om uw zorgen over onze dienstverlening aan ons door te geven is door dit aan uw relatiemanager of gebruikelijke contactpersoon door te geven. Klachten over de administratieve verwerking van uw verzekering kunt u mailen naar xynpugra@ryvcfyvsr.pbz. U kunt ook een brief schrijven naar:

Elips Life AG
Compliance
Postbus 282
2130 AG Hoofddorp

Onze ambitie is om uw zorgen weg te nemen. Als u echter desalniettemin niet tevreden bent over onze reactie, kunt u ook een klacht indienen bij het klachteninstituut Kifid.

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Kifid, het financiƫle klachteninstituut

Kifid is de afkorting van het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening. Bij Kifid kunnen consumenten terecht als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening. Kifid behandelt de klacht op een onafhankelijke en onpartijdige wijze.

Het instituut Kifid staat voor:

 • klantvriendelijkheid
 • professionaliteit
 • transparantie
 • uniformiteit
 • eenduidigheid en
 • kennisdelen

Het instituut is gericht op het beslechten van geschillen tussen een consument en een financiële dienstverlener waarop Nederlands recht van toepassing is. Dat gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman of door een bindend advies van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep. De Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep werken objectief en onafhankelijk. Zij worden ondersteund door secretarissen. Het bestuur van Kifid en de aangesloten dienstverleners hebben geen invloed op de adviezen en beslissingen van Kifid.

Daarnaast richt Kifid zich ook op het voorkomen van klachten. Klachten worden geanalyseerd om patronen en trends te ontdekken. Door bijvoorbeeld het geven van lezingen en workshops, wordt aan financiële dienstverleners geleerd hoe zij klachten kunnen voorkomen en de werkwijze kunnen verbeteren. Hierin wordt samengewerkt met het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten.

Kifid werkt onder vergunning en toezicht van de Minister van Financiën. Ga voor meer informatie naar kifid.nl.

Wat doet Kifid voor consumenten?

Bij Kifid kunnen consumenten terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. Zij moeten wel eerst samen met hun financiële dienstverlener naar een oplossing zoeken.

Consumenten vinden op kifid.nl informatie over de interne klachtenprocedure van de financiële dienstverlener. Ook is een leidraad opgenomen voor het schrijven van een klachtbrief.

Naar Kifid en dan?

Consumenten kunnen naar Kifid stappen zodra uit een brief van hun financiële dienstverlener blijkt dat deze de klacht niet kan oplossen. Zij kunnen hun klacht dan het best indienen via mijn.kifid.nl. Kifid onderzoekt of de klacht klopt en wat er moet gebeuren.

Sneltest

Met behulp van de sneltest op Kifid.nl kunnen consumenten zelf bekijken of hun klacht behandelbaar is. Op deze website staat veel informatie over de klachtenprocedure bij Kifid.

Verklaring over betrokkenheid

Verklaring over betrokkenheid en aandeelhoudersparticipatie per 1 juli 2022

Toepassingsgebied

Elips Life Ltd. heeft haar hoofdkantoor in Vaduz en is geregistreerd in Liechtenstein. Het bedrijf voldoet aan het Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR - Wet inzake rechtspersonen en vennootschappen (hierna ‘PGR’ genoemd) van Liechtenstein.

Toepasselijk recht

In Liechtenstein werd de tweede Richtlijn betreffende aandeelhoudersrechten (ARUG II, Richtlijn (EU) 2017/828) via de PGR in nationale wetgeving omgezet. Elips Life Ltd. (hierna ‘Elips Life’ genoemd) is een bedrijf dat levensverzekeringsactiviteiten in Liechtenstein uitvoert en daarom geldt als een institutionele belegger volgens art. 367a PGR. Volgens art. 367h PGR is Elips Life verplicht om zijn participatiebeleid over participaties in beursgenoteerde bedrijven op haar website te publiceren of in het openbaar uit te leggen waarom het heeft besloten om dit niet te doen (naleving of uitleg). Bij participaties in beursgenoteerde bedrijven moet onderscheid worden gemaakt tussen a) het beheer van aandelen in de bedrijfseigen portefeuille en b) aandelen die Elips Life aanhoudt voor rekening en risico van de polishouder(s) in het kader van zog. unit-linked levensverzekerings- of pensioenverzekeringsoplossingen.

Informatie volgens art. 367h PGR – Participatiebeleid

Elips Life belegt niet direct in effecten en biedt geen gereguleerde beleggingsactiviteiten en houdt zich daarmee niet bezig. Ook had Elips Life op 31 december 2022 niet belegd in aandelen.

Elips Life houdt geen aandelen aan in haar eigen portefeuille, direct noch indirect, en is niet van plan om in de nabije toekomst in deze vermogensklasse te beleggen.

Om de bovengenoemde redenen heeft Elips Life geen participatiebeleid in de zin van art. 367h, lid 1 PGR vastgesteld of geïmplementeerd. Informatie daarover in de zin van art. 367h, lid 2 PGR is daarom weggelaten.

Informatie volgens art. 367i PGR over beleggingsstrategie en overeenkomsten met vermogensbeheerders

Elips Life vertrouwt op Swiss Life Asset Managers France, dat een portefeuillebeheermaatschappij is onder toezicht van de Franse financiële markttoezichthouder (Autorité des Marchés Financiers) en onder andere bevoegd is om vermogens namens derden te beheren. Als onderdeel van de hoofdverantwoordelijkheden stellen Swiss Life vermogensbeheerders de beleggingsstrategie en langetermijnbeleggingen van de Swiss Life Group vast; beheren en houden toezicht op beleggingsportefeuille en gerelateerde processen, bieden beleggings- en operationele diensten aan de Group, bedrijfsdivisies en juridische entiteiten alsmede ondersteuning en advies over strategische projecten, transacties en portefeuillebeheer.  Het strategisch mandaat dat aan Swiss Life vermogensbeheerders is gegeven, bestaat uit het beheer van de beleggingsportefeuille dat is gegenereerd door de activiteiten van Elips Life en, waar van toepassing, adviseren van Elips Life.

Het doel van Swiss Life vermogensbeheerders is het maximaliseren van voor risico gecorrigeerde prestaties in overeenstemming met de vastgestelde doelen op groeps- en entiteitsniveau. Swiss Life vermogensbeheerders overwegen ook andere doelen en beperkingen die specifiek voor bepaalde entiteiten gelden wat betreft de beleggingen om de optimale vermogensallocatie te bepalen volgens de vastgestelde beleggingsstrategie van de Group.

Er zijn geen aanmoedigingspremies voor de vermogensbeheerder. Swiss Life vermogensbeheerders bieden ondersteuning en advies over wijzigingen van de strategische vermogensallocatie (Strategic Asset Allocation of SAA) van de entiteit. Het advies wordt gegeven in overeenstemming met de kenmerken van de onderliggende (her)verzekeringsverplichtingen van de entiteit voor het bereiken van vastgestelde financiële en risicodoelstellingen, die hoofdzakelijk zijn gebaseerd op marktvooruitzichten op de lange termijn.

Het beleidskader van Swiss Life vermogensbeheerders bepaalt het besluitvormingsproces voor beleggingen.

De regeling met de Swiss Life vermogensbeheerder is doorlopend.

Privacy Policy

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe elipsLife uw persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ook worden uw rechten op gegevensbescherming uitgelegd.

Updates van dit beleid worden gepubliceerd op onze website of zijn op aanvraag beschikbaar.

Tenzij anders vermeld, betekenen “elipsLife”, “wij” en “ons” in dit beleid de in Liechtenstein geregistreerde bedrijven.

 • Elips Life AG

In het kader van de gegevensbeschermingswetgeving is Elips Life AG o.a. verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en deel van de divisie «International» van de Swiss Life Group.

Dit beleid is niet van toepassing op de manier waarop andere organisaties dan elipsLife, zoals uw tussenpersoon, uw persoonlijke gegevens gebruiken. We raden u aan het privacybeleid op hun website te lezen of hen te vragen hoe ze uw gegevens gebruiken. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop dergelijke organisaties buiten de Swiss Life International uw persoonlijke gegevens gebruiken.

Deze website biedt informatie en ondersteuning aan onze verkooppartners en handelspartners.

Welke gegevens verzamelen wij wanneer u onze website gebruikt?

Wij kunnen verzamelen:

 • Uw contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Informatie die u ons zou kunnen verstrekken wanneer u contact met ons opneemt
 • Als u cookies accepteert, raadpleeg Cookie Policy

Cookies, webtracking en vergelijkbare technologieën

 • Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen we automatisch gegevens zoals uw IP-adres (het unieke adres dat uw apparaat onderscheidt van alle andere apparaten op internet), welk type apparaat u gebruikt (bijvoorbeeld een tablet, telefoon of pc) en cookies van uw apparaat.
 • Onze website bevat webtechnologie die informatie verzamelt over uw bewegingen op onze website en de gegevens die u invoert. We gebruiken deze informatie om het ontwerp van onze website en de service die we u bieden te verbeteren door het klanttraject te verbeteren.
 • Cookies worden gebruikt om anonieme statistieken over websitegebruik samen te stellen, om fraude te voorkomen en om de effectiviteit van onze services te meten.
 • Voor meer informatie over cookies en webtracking, raadpleeg Cookie Policy

Voor welk doel we uw gegevens gebruiken

Wij en onze geselecteerde derde partijen verzamelen en gebruiken uw gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en voor de volgende legitieme zakelijke doeleinden:

 • met u communiceren over producten die u bezit of diensten die u gebruikt
 • fraude en andere misdrijven te detecteren of voorkomen
 • uw identiteit te verifiëren wanneer u contact met ons opneemt of onze services gebruikt
 • naar uw mening over onze services te vragen
 • statistische analyses uitvoeren, producten en diensten die wij aanbieden te ontwikkelen en verbeteren
 • onze IT-systemen, kantoren en installaties bedienen, testen en beveiligen
 • bijhouden van onze accounts en registers
 • klachten onderzoeken en oplossen en reageren op informatie aanvragen

Wij houden de hoeveelheid verzamelde informatie en de omvang van de verwerking tot een minimum beperkt om aan deze legitieme zakelijke doeleinden te voldoen.

Met wie delen we uw gegevens?

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen wanneer dit nodig is met:

 • andere bedrijven in Swiss Life International of bij ons aangesloten bedrijven;
 • gelieerde bedrijven, waaronder herverzekeringsmaatschappijen en onze andere leveranciers en dienstverleners (voor de service die zij aan ons verlenen)

Uw rechten betreffende gegevensbescherming

Volgens de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming hebt u het recht om:

 • ons om een kopie van uw gegevens te vragen middels een Toegangsverzoek Betrokkenen
 • onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die wij over u bewaren te laten corrigeren en om toegang tot deze gegevens te beperken tot het moment dat wij zulks doen – dit voorkomt dat die worden gewijzigd of verder worden verwerkt
 • persoonlijke gegevens over u te laten wissen wanneer wij deze niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze werden bewaard of wanneer dit wettelijk verplicht is
 • ons te vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken als u deze nodig hebt voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims
 • uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden in te trekken
 • te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, zelfs als deze verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een openbaar belang of een rechtmatig belang van ons
 • uw persoonlijke gegevens voor uw eigen doeleinden bij verschillende providers te verzamelen en hergebruiken
 • uw toestemming voor de verwerking waarmee u eerder hebt ingestemd op elk gewenst moment, om welke reden dan ook, in te trekken, tenzij de wet- of regelgeving ons toestaat deze verwerking voort te zetten

Neem contact met ons op als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of over uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Als u een probleem bij ons hebt gemeld en het probleem niet naar uw tevredenheid is opgelost, hebt u het recht uw klacht te melden bij uw lokale Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Een lijst met GBA’s in Europa kunt u vinden op de website van het Europees Comité voor gegevensbescherming

Gegevensoverdracht

Wij dragen uw gegevens wellicht buiten de EU over. Wanneer gegevens buiten de EU worden overgedragen, zijn er technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten maatregelen voor informatiebeveiliging, standaard contractuele bepalingen die zijn overgenomen of goedgekeurd door de EU of andere oplossingen die voldoen aan de vereisten van de Europese wetgeving voor gegevensbescherming om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens op de juiste wijze worden beschermd.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens alleen zolang nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen zoals opgesteld door verschillende toezichthouders.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

We maken geen profiel en nemen geen geautomatiseerde beslissing voor de gebruikers van onze website.

Meer informatie

Neem contact met ons op om uw rechten op gegevensbescherming uit te oefenen of om meer te weten te komen over hoe wij uw gegevens gebruiken:

Contactpersonen

Elips Life AG 

E-mail: <fcna>pbzcyvnapr@ryvcfyvsr.pbz</fcna>

Cookie Policy

Imprint

Imprint

Elips Life AG
Gewerbeweg 15
9490 Vaduz

T: + 423 239 95 55
contact@elipslife.com


Statutaire vestigingsplaats:

Elips Life AG, Vaduz: Kamer van Koophandel nummer: FL-0002.304.360-5
Elips Life AG, Vaduz, Vestiging Nederland in Hoofddorp: Kamer van Koophandel nummer: 51782987 

Whistleblowing

Whistleblowing