Cookies op de elipsLife website

Deze website gebruikt cookies. Als u verder op de website blijft, geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van de cookies. Verdere informatie vindt u onder Bescherming persoonsgegevens.

Legal

Bescherming persoonsgegevens

Privacyverklaring

 

elipsLife stelt uw bezoek aan deze website (“elipsLife-website”) en uw interesse in onze diensten en producten op prijs. Wij vinden gegevensbeveiliging en bescherming van uw privacy belangrijk en we willen u daar graag over informeren tijdens uw bezoek aan onze site. 

Lees onderstaande informatie aandachtig door, zodat u weet hoe elipsLife uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Door de elipsLife-website te bezoeken erkent u onze privacyverklaring (“Verklaring”
). 

Deze Verklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij verzoeken u dan ook om de Verklaring regelmatig te raadplegen. Het laatste artikel van deze Verklaring geeft aan wanneer de Verklaring voor het laatst werd bijgewerkt.


1. Wat is het doel en het bereik van deze verklaring?
Elips Life AG en Elips Versicherungen AG en hun bijkantoren (hierna te noemen “elipsLife” of “wij/we”) streven ernaar de persoonsgegevens die wij verzamelen van natuurlijke personen die gebruikmaken van de elipsLife-website te beschermen. Daarom heeft elipsLife deze verklaring opgesteld, waarin wordt beschreven hoe en welke typen gegevens worden verzameld van gebruikers van de elipsLife-website, evenals de doelen waarvoor elipsLife de gegevens kan verzamelen, delen of openbaar maken. elipsLife geeft bovendien aan welke redelijke maatregelen worden genomen om uw gegevens te beveiligen.

Deze Verklaring is van toepassing op alle informatie die door elipsLife wordt verkregen als gevolg van uw gebruik van de elipsLife-website. De Verklaring is niet van toepassing op websites die worden beheerd door derde, niet aan elipsLife gelieerde partijen waarnaar de elipsLife-website kan verwijzen (“Websites van derde partijen”). Bekijk de privacyverklaringen van Websites van derde partijen, aangezien elipsLife niet verantwoordelijk is voor en geen invloed heeft op de content noch de privacyprocedures van Websites van derde partijen.

Naast deze Verklaring zijn alle aanvullende voorwaarden van vrijwaringsclausules of overige contractuele voorwaarden die u bent aangegaan met elipsLife van toepassing, zoals privacyverklaringen voor klanten, en geldende wet- en regelgeving.

Alle persoonsgegevens die via deze website worden aangeleverd of verzameld worden beheerd door Elips Life AG en Elips Versicherungen AG, Gewerbeweg 15, 9490 Vaduz (“elipsLife”). Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houdt elipsLife zich strikt aan de per land geldende nationale regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). elipsLife neemt daarbij de volgende beginselen in acht.

2. Welke gegevens verzamelen en verwerken we?
elipsLife kan de persoonsgegevens die u als gebruiker van internet en van onze website verstrekt verzamelen en verwerken:
wanneer u onze website bezoekt (zie lid 2.1.)
wanneer u zich aanmeldt voor het afgeschermde gedeelte van onze website (zie lid 2.2.)
wanneer u solliciteert op een vacature
wanneer u een klacht indient
wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief
wanneer u melding maakt van een probleem met onze website
wanneer u informatie opvraagt over ons bedrijf of onze producten en diensten 
wanneer u enquêtes invult die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden

2.1. Verzamelen van toegangsgegevens en IP-adressen
Bij uw bezoek aan onze website slaat onze webserver standaard technische gegevens op, zoals het gebruikte besturingssysteem, de browser die u gebruikt evenals datum, tijd en duur van uw bezoek, de website die u heeft verwezen naar onze website of van waaruit u onze website hebt bezocht. Uw internetprotocoladres (IP-adres) verzamelen en verwerken we niet. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen, behalve gegevens die vrijwillig aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van de online premieberekening. Technische gegevens worden afzonderlijk van persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde systemen. Hierbij worden geen conclusies verbonden betreffende de identiteit van individuele personen. Dergelijke gegevens worden anoniem en uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt (bv. het aantal bezoekers, hoe bezoekers op de website terechtgekomen zijn en welke pagina’s ze hebben bezocht)
.

2.2. Vrije toegang en besloten gebruikersgroepen
Als internetgebruiker hebt u onbeperkte toegang tot alle openbare gedeelten van de elipsLife-website. Toegang tot afgeschermde gedeelten is voorbehouden aan gebruikers met een bijzondere autorisatie (bv. klanten, distributeurs en andere besloten gebruikersgroepen)
.

2.3. E-mailverkeer
Het onversleuteld versturen van gegevens via e-mail is veilig noch geschikt voor het uitwisselen van persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie. Indien u persoonsgegevens openbaar maakt via e-mail zonder daarbij de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen, kan elipsLife de mogelijkheid niet uitsluiten dat onbevoegde derde partijen toegang kunnen krijgen tot deze informatie en de gegevens zonder uw toestemming kunnen verzamelen, gebruiken of vervalsen. Indien u desondanks contact met elipsLife opneemt via onversleutelde e-mailberichten gaan wij ervan uit dat u expliciet op deze manier met ons wenst te communiceren. In dat geval gaat u ermee akkoord dat wij uw onversleutelde e-mailberichten op dezelfde manier beantwoorden of de gevraagde informatie in een onversleuteld formaat versturen. Indien u contact met ons opneemt kunnen wij deze correspondentie bewaren. 

3. Hoe gebruiken wij gegevens en informatie?
Bij het verwerken van uw persoonsgegevens voldoet elipsLife aan geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Wij gebruiken de gegevens en de informatie die wij van u hebben op de volgende manieren:
Informatie die u aan ons verstrekt: elipsLife gebruikt deze gegevens voor het uitvoeren van zijn verplichtingen voortvloeiend uit tussen u en ons aangegane overeenkomsten, voor het aan u leveren van de door u gevraagde informatie, producten en diensten, voor het reageren op en beheren van eventuele klachten die u indient, voor het beheren van een vacature waarop u hebt gesolliciteerd, om u in kennis te stellen van veranderingen, of het doen van suggesties en aanbevelingen die voor u interessant kunnen zijn over ons assortiment producten of diensten, of om ervoor te zorgen dat content van onze website wordt gepresenteerd op een voor u en voor uw pc zo efficiënt mogelijke manier.
Informatie die wij over u verzamelen: elipsLife gebruikt deze informatie om zijn website te beheren, te verbeteren en te beveiligen, voor interne bedrijfsvoering (bv. het oplossen van problemen, gegevensanalyse, tests, onderzoek, statistische en inspectiedoeleinden), voor het meten van of inzicht krijgen in de doeltreffendheid van reclame en om suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u interessant kunnen zijn.
Informatie die wij ontvangen uit andere bronnen: elipsLife kan deze informatie combineren met de informatie die u ons verstrekt en de informatie die wij over u verzamelen. Wij kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden.

4. Hoe worden gegevens en informatie door ons verwerkt en opgeslagen?
Gegevens worden handmatig of door middel van IT- en telematicasystemen verwerkt, op een manier die strikt verband houdt met de bovenvermelde doeleinden en waarbij in ieder geval de veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen die nodig zijn voor het voorkomen van onbevoegde toegang, verlies of vernietiging, ook onbedoeld, en het ongeoorloofd verhandelen van gegevens in het algemeen, in overeenstemming met de geldende regelgeving. 

elipsLife bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of wettelijk verder verwerkt, of zo lang dat noodzakelijk is in het kader van onze wettelijke verplichtingen.

5. Hoe delen wij gegevens en informatie?
Voor bovengenoemd doel kunnen de volgende personen uw persoonsgegevens verwerken, in hun hoedanigheid als extern gegevensverwerker of, indien bij wet toegestaan, in hun hoedanigheid als zelfstandige gegevensbeheerders: 
professionals, adviseurs of aanbieders van noodzakelijke diensten of diensten die elipsLife kunnen ondersteunen (bv. IT-dienstverleners, headhunters, deskundigen, adviseurs enz.)
personen die aanverwante en noodzakelijke activiteiten uitvoeren (bv. opslag, beheer, archiveren en vernietigen van gegevens, evenals klantondersteunende activiteiten zoals callcenter en helpdesk enz.)
een ander bedrijf dat deel uitmaakt van de Swiss Re-groep
overige personen aan wie volgens de wet gegevens moeten worden verstrekt

Daarnaast kunnen de medewerkers en/of partners van elipsLife die betrokken zijn bij de desbetreffende taken, in hun hoedanigheid als verantwoordelijken of personen die belast zijn met de verwerking, uw gegevens voor bovengenoemde doeleinden verwerken volgens de instructies die ze van elipsLife hebben ontvangen. Op de verwerkte persoonsgegevens is geen publicatieplicht van toepassing.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar het buitenland, maar uitsluitend binnen de Europese Unie (EU) en/of naar de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en/of naar landen die een passend niveau van bescherming bieden zoals vastgesteld door de Europese Commissie.

6. Gegevensbeveiliging
elipsLife neemt alle vereiste technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens op betrouwbare wijze te beschermen tegen verlies, vernietiging, vervorming, manipulatie, ongeoorloofd kopiëren, ongeoorloofde toegang en overige onrechtmatigheden inzake gegevensverwerking. Desondanks kunnen gegevens tijdens het proces van overdracht verloren gaan of worden onderschept en/of gemanipuleerd door onbevoegden. Aangezien uw pc of mobiel apparaat buiten de beveiligde zone valt die door elipsLife kan worden gecontroleerd kan elipsLife geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gegevensbeveiliging of gegevensbescherming wanneer de gegevens via internet worden verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige beveiliging in acht te nemen en zelf de vereiste maatregelen te treffen. elipsLife kan slechts instaan voor een gegarandeerde bescherming van uw gegevens vanaf het moment dat de gegevens door ons worden ontvangen.

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en vanuit de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en aangesloten bedrijven. Volgt u een link naar een van deze websites, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hanteren en dat wij daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden. Bekijk deze voorwaarden voordat u persoonsgegevens verstrekt via deze websites.

7. Cookiebeleid
elipsLife maakt gebruik van cookies om zijn website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. 

Een cookie is een klein bestandje dat bestaat uit letters en cijfers en dat wij, indien u daarin toestemt, installeren in uw browser of op de harde schijf van uw pc. Cookies bevatten informatie die op de harde schijf van uw pc wordt geplaatst. 

elipsLife maakt gebruik van de volgende cookies:
• Strikt noodzakelijke cookies: cookies die nodig zijn voor het functioneren van onze website (bv. om in te loggen in beveiligde gedeeltes)
• Analytical/performance cookies: cookies aan de hand waarvan we het aantal bezoekers kunnen zien en tellen en we kunnen zien hoe bezoekers zich tijdens hun bezoek aan onze website gedragen. Zo kunnen we het functioneren van onze website verbeteren.
• Functionality cookies: cookies die worden gebruik om u te herkennen als u onze website opnieuw bezoekt. Hiermee kunnen wij onze content voor u personaliseren, u met uw naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bv. de keuze voor uw taal of regio).
• Targeting cookies: cookies die vastleggen dat u onze website bezoekt, welke pagina’s u bezoekt en welke links u volgt. Wij gebruiken deze informatie om onze website en de op de website getoonde reclame beter te laten aansluiten bij uw interesses. Deze informatie kunnen we voor dit doel ook delen met derde partijen
.


Cookies van derde partijen
Onze websites installeren diverse soorten cookies van derde partijen en wij controleren het functioneren daarvan niet. De cookies van derden die wij kunnen installeren zijn onder andere afkomstig van:

Google Analytics – elipsLife maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die een cookie installeert om uw gebruik van onze website te beoordelen en om rapportages voor ons te generen. Google slaat de door de cookie verzamelde informatie op op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derde partijen indien de wet dit vereist, of wanneer dergelijke derde partijen de informatie verwerken namens Google. Gegevens van websitegebruikers worden gepseudonimiseerd voordat ze worden doorgegeven. 
Het privacybeleid van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google Tag Manager – elipsLife maakt gebruik van Google Tag Manager voor het snel een gemakkelijk verzamelen en updaten van tags en code snippets op zijn website. De verzamelde gegevens bevatten geen persoonlijk herleidbare informatie. Gegevens van websitegebruikers worden gepseudonimiseerd voordat ze worden doorgegeven. 
Het privacybeleid van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

ISSUU en YouTube – ter ondersteuning van zijn website plaatst elipsLife soms foto’s, publicaties en videocontent van websites als Issu en YouTube. 
Dit houdt in dat wanneer u een pagina bezoekt die van Issu en YouTube afkomstige content bevat u cookies van deze websites kunt ontvangen. elipsLife controleert de verspreiding van deze cookies niet. Hier vindt u meer informatie over de desbetreffende privacyvoorwaarden van derde partijen: 
Issu: https://issuu.com/legal/privacy
YouTube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

Visual Website Optimizer – elipsLife maakt gebruik van Visual Website Optimizer-cookies om campagnes te voeren en om gebruikersinformatie bij te houden. De cookies houden de variatie bij die een gebruiker heeft bekeken en helpen om de gebruiker dezelfde variatie systematisch aan te bieden, houden de doelen die de gebruiker heeft bereikt bij en stellen vast of een gebruiker deel uitmaakt van een campagne. 
Hier vindt u het privacybeleid van VWO: https://vwo.com/privacy-policy

Afhankelijk van het type browser dat u gebruikt kunt u uw cookie-instellingen ook configureren: u kunt cookies blokkeren door het activeren van de instelling in uw browser waarmee u het installeren van sommige of alle cookies kunt weigeren. Gebruikt u uw browserinstellingen echter om alle cookies te blokkeren (inclusief de noodzakelijke cookies), dan hebt u mogelijk geen toegang tot onze site of gedeelten daarvan. 

Ga voor meer informatie over het configureren van uw browser naar het onderdeel ‘Hulp’ in het menu van uw internetbrowser of pas de instellingen van uw mobiele apparaten aan. Voorbeelden: 
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies  
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl  
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_GB&viewlocale=nl_NL 
• Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren 

8. Uw rechten
U hebt te allen tijde het recht om de volgende informatie te verkrijgen:
de bevestiging van het al dan niet aanwezig zijn van uw persoonsgegevens, ook al bent u nog niet aangemeld, en wel op een zodanige wijze dat u dat begrijpt;
de inhoud en de herkomst van persoonsgegevens, de doeleinden en de methoden van verwerking, evenals de logica die wordt gehanteerd bij de verwerking op elektronische wijze;
de identificatiegegevens van de gegevensverwerkers en gegevensbeheerders, evenals van de personen of groepen personen aan wie uw gegevens kunnen worden doorgegeven of aan wie ze kunnen worden getoond;
het bijwerken, rectificeren en integreren van uw gegevens, evenals het verwijderen, anonimiseren of blokkeren van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, inclusief de gegevens die niet verplicht hoeven te worden bewaard met betrekking tot de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of vervolgens verwerkt of om in welk geval dan ook, om legale redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens;
de bevestiging dat degenen aan we die gegevens zijn doorgegeven op de hoogte zijn van bovengenoemde activiteiten, uitgezonderd indien de uitvoering daarvan onmogelijk is of betrekking heeft op een taak die overduidelijk niet in verhouding staat tot het beschermde recht;
een exemplaar van het volledige overzicht van gegevensverwerkers.

Indien u een verzoek wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt dat sturen naar onderstaand adres:

Elips Life Ltd/Elips Insurance Ltd
Data Protection Officer
Gewerbeweg 15
LI-9490 Vaduz
T: +423 239 95 55
F: +423 239 95 54 
pbzcyvnapr@ryvcfYvsr.pbz

9. Klachten
Wilt u een klacht bespreken, neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Bent u niet tevreden over de manier waarop er met uw gegevens wordt omgegaan, of over een klacht die u bij ons hebt ingediend over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan hebt u het recht om uw klacht te escaleren naar de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. 

10. Wanneer is deze Verklaring voor het laatst bijgewerkt?
Deze Verklaring is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018. Wij herzien deze Verklaring regelmatig en behouden ons daarbij het recht voor om te allen tijde wijzigingen door te voeren, rekening houdend met wijzigingen in onze bedrijfsactiviteiten, wettelijke voorschriften en de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Wij publiceren updates op deze website en indien van toepassing maken wij eventuele wijzigingen tijdig bekend.