Cookies op de elipsLife website

Deze website gebruikt cookies. Als u verder op de website blijft, geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van de cookies. Verdere informatie vindt u onder Bescherming persoonsgegevens.

29.04.2014

Een sterke groei, duidelijke winststijging, en een heugelijke Combined Ratio

Een sterke groei, duidelijke winststijging, en een heugelijke Combined Ratio

De internationale levensverzekeringsmaatschappij elipsLife kan voor 2013 in een eco­nomisch lastige situatie een bijzonder goed zakelijk resultaat laten zien. De verdiende brutopremies zijn markant gestegen naar meer dan 545 miljoen Zwitserse Franken, de nettowinst is gestegen tot 5,2 miljoen CHF. Het zakelijk jaar 2013 werd niet alleen ge­kenmerkt door deze succesvolle zakelijke activiteiten, maar ook door grote investerin­gen in de professionalisering van de processen en het versterken van de organisatie.

Het jaar 2013 heeft elipsLife opnieuw een grote groei gebracht: de verdiende geconsoli­deerde brutopremies zijn van 139,8 miljoen Zwitserse Franken in 2012 gestegen naar 545,7 miljoen CHF. Tegelij­kertijd kon de winst duidelijk worden verhoogd, van 3,6 miljoen CHF in 2012 tot 5,2 miljoen CHF. De grote toename van de verdiende brutopremies is bereikt door de grote groei van de kernactiviteiten in de markten Liechtenstein, Zwitserland en Benelux, die met netto 44,1 mil­joen Franken zijn gestegen van 52,2 miljoen CHF naar 96,3 miljoen CHF. Bovendien hebben ook de door Swiss Re bemiddelde ziekenfondsactiviteiten in Ier­land, waar elipsLife de functie van Underwriter voor de Ierse levensverzekeringsmaatschap­pij Laya uitoefent, bijgedragen aan de massieve toename van de verdiende premies.

Ondanks de groei en de stijgende investeringen in de bedrijfsinterne op- en uitbouw van de processen en de IT-infrastructuur kon de verhouding tussen schade en kosten enerzijds en premie-inkomen anderzijds (Combined Ratio) zonder de activiteiten in Ierland van 97% in 2012 worden gereduceerd tot 91% in het afgelopen jaar – met name door een lager percen­tage administratiekosten en een enorme verbetering van de schadequote bij de levensverze­keringsactiviteiten.

elipsLife CEO Reto Toscan legt er de nadruk op dat het bedrijf in 2013 niet alleen succesvol is geweest, maar ook belangrijke beslissingen heeft genomen met het oog op de toekomst: „elipsLife is op beste weg om een van de meest vooraanstaande levensverzekeringsmaat­schappijen te worden en wel op het gebied van Operational Excellence, Knowledge, klan­tenservice en partnerschap. Om die reden zijn we in 2013 begonnen met investeringen in de automatisering van onze processen en het optimeren van onze efficiëntie. Dat alles met het doel om de administratiekosten laag te houden en onze onderneming duurzaam op de markt te positioneren“.

Als onderneming in Liechtenstein met twee centrale filialen in Zwitserland en Nederland zal elipsLife zich blijven concentreren op de kernmarkten van het bedrijf in Europa. Daarbij ligt de focus op het versterken van de marktpositie als leidende aanbieder van uitgebreide dek­king op het gebied van persoonsverzekeringen uit een hand (Total Solution Provider). Terwijl sinds 2011 met name prioriteit is gegeven aan het groeien van de onderneming, gaat het bedrijf zich in de nabije toekomst oriënteren op de uitgangspunten consolidering, verhogen van de efficiëntie en verbetering van de Return on Equity bij een gelijktijdige, gestage groei.

Een nieuwe CFO voor elipsLife

Alberto Franceschetti wordt de nieuwe Chief Financial Officer en lid van de directie van elipsLife. Hij gaat die functie per 1 juni 2014 vervullen en volgt Benno Büeler op, die zich zal gaan bezighouden met nieuwe taken buiten elipsLife.

Alberto Franceschetti is geboren als Italiaans staatsburger in Zwitserland en is daar opge­groeid. Al tijdens zijn studie richtte hij zijn eigen bedrijf op. Nadat hij in economie gepro­moveerd was aan de universiteit St. Gallen (HSG) trad Alberto Franceschetti in dienst van de adviesfirma McKinsey. Daar werd hij in korte tijd partner. Na 10 jaar bij McKinsey ging hij naar Bain & Company, waar hij 5 jaar lang de Swiss Financial Group leidde als partner en vicepresident. Ook was hij lid van European Financial Service Group. Hij kon een groot aantal globale financiële instituten tot zijn klanten rekenen. In 2008 ging Alberto Franceschetti naar Credit Suisse, waar hij in de afdeling Private Banking & Wealth Manage­ment in verschillende functies werkzaam was, ten slotte als Managing Director van de afde­ling Head Strategy & Projects.

Dankzij zijn veelzijdige ervaringen als ondernemer, adviseur van internationale verzeke­ringsmaatschappijen en financiële instellingen en als leidinggevende in diverse posities bij een grote globale bank beschikt Alberto Franceschetti over een ideale uitgangspositie om succes te boeken als CFO van elipsLife.

PR-afdeling elipsLife

tel. +41 44 215 45 36

medienstelle@elipslife.com


Aan de redacties:

elipsLife is een internationale levensverzekeringsmaatschappij die gevestigd is in Triesen/Liechtenstein, met filialen in Zwitserland en Nederland. Het bedrijf richt zich op collectieve levensverzekeringen voor bedrijven en herverzekeringen voor pensioensfondsen. Met de afdelingen uitkering bij ziekte en ongevallen biedt elipsLife een totaalpakket voor bedrijven uit een hand. elipsLife is een dochtermaatschappij van Swiss Re.

Belangrijke informatie

Dit document bevat mededelingen over toekomstige ontwikkelingen. Die baseren op actuele hypothesen en bevatten me­ningen ten aanzien van de geplande ontwikkeling van het bedrijf alsmede interpretaties van de algemene economische situatie en de ontwikkeling van de markten. Zulke mededelingen moeten met de nodige voorzichtigheid worden gehan­teerd omdat ze afhangen van een groot aantal factoren die snel kunnen veranderen en dus onzekerheid met zich meebren­gen. De uiteindelijke resultaten kunnen daarom wezenlijk afwijken van deze op de toekomst gerichte mededelingen. elipsLife is niet verplicht om rekening te houden met veranderde omstandigheden en zulke op de toekomst gerichte medede­lingen te actualiseren. Deze mededeling is geen aanbod en evenmin een oproep om producten of waardepapieren te kopen of te verkopen. De mededeling is geen basis voor contracten en mag in een dergelijke samenhang niet worden gebruikt.

Verdere onderwerpen

Onderneming

Ondernemingswaarden in de focus

Oplossingen

Alle risicodekkingen uit een hand

Teaser circle

Bedrijfsrapport 2019

Een bewogen jaar met lichtpuntjes en schaduwkanten